Standardvilkår og priser

Generelle oppdragsvilkår

 Nedenfor følger Advokatfirmaet Føyen Torkildsen AS’(FT) generelle oppdragsvilkår som vil gjelde for det arbeid FT utfører. De generelle oppdragsvilkårene og oppdragsbekreftelsen utgjør sammen de avtalte betingelser for utførelsen av våre tjenester.

 

1     FTS ROLLE

1.1 Tjenestene: FT vil utføre de tjenester som er en naturlig del av det oppdraget vi har påtatt oss. Arten eller omfanget av tjenestene som må utføres, kan endre seg etter hvert som saken utvikler seg. Dersom endringene blir vesentlige, vil vi ta dette opp med kunden for å bli enige om eventuelle nødvendige endringer i tjenestens art/omfang og oppdragsbekreftelsen.

1.2 Ansvarlig advokat: FT vil angi en saksansvarlig partner eller advokat i firmaet som vil ha ansvaret for tjenestene vi utfører. I tillegg vil det kunne være andre advokater eller andre ansatte som arbeider med saken i den utstrekning dette er hensiktsmessig. Den ansvarlige advokat vil sørge for at oppdraget blir utført på best mulig måte for kunden, og herunder vurdere om deler av oppdraget mest hensiktsmessig bør utføres av en annen ansvarlig advokat, ansatt advokat/advokatfullmektig, saksbehandler eller sekretær.

1.3 Interessekonflikter: Før et oppdrag aksepteres endelig, vil det bli søkt avklart om det foreligger interessekonflikt eller andre forhold som gjør at vårt firma ikke kan eller bør påta seg oppdraget. Dersom hensynet til vår kunde tilsier det og det finnes ubetenkelig, kan arbeidet påbegynnes før avklaringen er gjennomført. Det tas forbehold om at dette kan medføre at vi senere må si fra oss oppdraget. Dersom kunden kjenner til slike interessekonflikter, eller dersom slike skulle oppstå, må kunden opplyse om dette. Vi gjør oppmerksom på at vi kan komme i en situasjon hvor det oppstår konflikt mellom kundens interesser og interessene til en annen kunde av FT. Oppstår det interessekonflikt i forbindelse med vårt arbeid, vil vi ta kontakt.

1.4 Responstid: FT tar sikte på å besvare kundens henvendelser raskt og samtidig yte rådgivning av høy kvalitet. Vi vil til enhver tid bestrebe oss på å overholde de frister vi blir enige om.

1.5 Informasjon: FTs arbeid er ofte avhengig av at vår kunde (eller kundens øvrige rådgivere eller ansatte m.v) fremskaffer informasjon raskt. For å unngå unødvendig arbeid, forutsetter vi at all den dokumentasjon vår kunde fremskaffer, er fullstendig og korrekt, med mindre kunden gir uttrykk for det motsatte.

1.6 Reklamasjoner: Dersom kunden ikke er tilfreds med det arbeidet FT utfører, ber vi at den ansvarlige advokaten for oppdraget umiddelbart kontaktes. Alternativt kan FTs daglige leder kontaktes.

1.7 Klageadgang: Det er anledning til å få vurdert om oppdraget er utført i overensstemmelse med god advokatskikk. Vår kunde har også anledning til å klage hvis kunden er misfornøyd med salærets størrelse. Kvaliteten på arbeid kan i utgangspunktet ikke vurderes av disiplinærorganene.

Som hovedregel er det en klagefrist på seks måneder. Denne løper fra det tidspunkt kunden ble eller burde blitt kjent med de omstendigheter klagen grunnes på.

Klagen behandles av advokatforeningens regionale disiplinærutvalg for Oslo krets som førsteinstans. Beslutning fra disiplinærutvalget kan ankes inn for Disiplinærnemnden.

Regler for God Advokatskikk og nærmere opplysninger om klageordningen finnes på Advokatforeningens hjemmeside www.advokatforeningen.no.

2     HONORAR

2.1 Fakturering: Utgangspunktet for vår fakturering er den tid som medgår til å behandle kundens sak fagmessig og effektivt. Dersom ikke annet er avtalt, vil FT normalt fakturere kunden på grunnlag av gjeldende timesatser. Advokattjenester er merverdiavgiftspliktige. Dette betyr at det kommer merverdiavgift i tillegg til salær og de utlegg vi har i forbindelse med utførelsen av oppdraget. Ved reisefravær vil det bli beregnet 8 timer pr. dag med mindre det faktiske forbruk overstiger dette.

Ved fastsettelsen av det endelige salær vil den fakturasum som fremkommer ut fra medgått tid, skjønnsmessig bli vurdert i forhold til andre sider av den aktuelle sak. Følgende forhold vil ha betydning ved salærfastsettelsen:

– om saken har krevd spesiell juridisk ekspertise

– om den har vært spesielt komplisert med hensyn til de juridiske spørsmål som har vært vurdert

– om klienten har krevd å bli hjulpet på spesielt belastende arbeidstidspunkter eller med spesielt korte tidsfrister

– det ansvar som medfølger arbeidet som er utført (særlig i forbindelse med inneståelseserklæringer, legal opinions og lignende)

– det resultatet som ble oppnådd

Med hver faktura vil det bli tilsendt en spesifikasjon av arbeidet hvor det fremgår hvilket arbeid som er utført i perioden og hvilke advokater som har utført dette.

2.2 Estimat: Hvis oppdragsbekreftelsen inneholder et estimat på FTs honorar, vil kunden bli informert dersom vi ser at estimatet blir vesentlig overskredet. Oppgitt estimat er kun et overslag og innebærer ikke en øvre ramme for vårt honorar. 

2.3 Utlegg: FTs oppgitte timesatser/honorarer inkluderer ikke utlegg. Eksempler på utlegg er kostnader til reise, annen kommunikasjon, gebyrer, diverse kontorutgifter (søkeutgifter, kopiering, telefonsamtaler, porto og forsendelse), samt bruk av fremmede tjenester (se pkt. 2.9 og 2.10). Dersom fakturaen ikke spesifiserer kontorutgifter, vil det normalt bli beregnet et standard omkostningstillegg som avhenger av fakturaens størrelse. Blir utleggene uforholdsmessig høye, vil vi, hvis situasjonen tillater det, rådføre oss med kunden før slike utlegg pådras.

2.4 Forskudd/a konto: FT tar forbehold om å kreve forskuddsbetaling eller akontobetaling under utførelsen av oppdraget til dekning av vårt honorar, utlegg og andre omkostninger. Slik forskuddsbetaling vil bli plassert på vår klientkonto og behandlet som klientmidler, og vil uten instruksjoner fra vår kunde ikke kunne bli benyttet på annen måte enn til dekning av våre fakturaer.

Ved manglende forskuddsbetaling hvor dette er krevd, forbeholder vi oss retten til å frasi oss oppdraget eller stanse vår saksbehandling.

2.5 Faktureringsperiode: FT fakturer normalt hver måned.

2.6 Betalingsvilkår: Fakturerte beløp forfaller til betaling 14 dager etter fakturadato. FT vil kreve alminnelig forsinkelsesrente på beløp som ikke er betalt ved forfall. FT forbeholder seg retten til å avslutte sitt arbeid for kunden etter å ha sendt varsel med rimelig frist dersom fakturert beløp inkludert renter, ikke er betalt innen fire uker etter forfall.

2.7 Reklamasjon på faktura: Enhver innsigelse mot fakturert beløp må settes frem snarest mulig og senest to uker etter at fakturaen er fremsatt. Dersom innsigelse ikke er satt frem innen nevnte frist, anses fakturaen for godkjent, uavhengig av om den er betalt eller ikke.

2.8 Klientkonto: Alle klientmidler som betros oss behandles i samsvar med lovpålagte regler om klientmidler, samt regelverk fastsatt av Advokatforeningen. Det forbeholdes rett til å avregne opparbeidet tilgodehavende i klientmidler, dersom oppgjør av faktura ikke er foretatt ved forfall. Dette gjelder også eventuell forskuddsbetaling innbetalt til vår klientkonto.

2.9 Utenlandske advokatfirmaer, samarbeidspartnere: Saker kan kreve rådgivning i forhold til andre lands rettsregler. FT har utstrakt kontakt med firmaer i utlandet. Vår kunde vil bli konsultert før vi innhenter råd fra våre samarbeidspartnere, med mindre vi har rimelig grunn til å tro at kunden forventer at FT tar de nødvendige skritt for å innhente slike råd uten at kunden først er blitt kontaktet. Vi gjør oppmerksom på at FTs timesatser eller honorarberegning ikke gjelder for bistand fra våre samarbeidspartnere.

2.10 Annen spesialrådgivning: I visse saker kan det være nødvendig å søke særskilt rådgivning fra firmaer med særlig kompetanse på områder hvor FT ikke har tilstrekkelig ekspertise. Vi vil konsultere vår kunde før vi innhenter slik spesialrådgivning. Vi gjør oppmerksom på at FTs timesatser eller honorarberegninger ikke gjelder for bistand fra våre samarbeidspartnere.

2.11 Rettshjelpsforsikring. Visse saker kan være dekket av rettshjelpsforsikring. Det fremgår av forsikringspolisen hvorvidt forsikringen omfatter rettshjelpsdekning som kan dekke deler av betaling for juridisk bistand. Det bør undersøkes om dette er aktuelt, og i tilfellet må forsikringsselskapet varsles så snart som mulig. Til det trengs opplysninger om polisenummer og hvilket selskap som har forsikringen. Det gjøres oppmerksom på at salærkravet ikke vil være begrenset til det beløp som forsikringsselskapet finner å ville dekke. Vår kunde vil være ansvarlig for salærkrav uavhengig av eventuell forsikringsdekning. Forsikringen dekker aldri motpartens krav på saksomkostninger.

3     KONFIDENSIALITET M.M.

3.1 Personopplysninger: I forbindelse med oppdraget vil personopplysninger om vår kunde bli registrert. I den grad vår kunde formidler personopplysninger om andre til oss, plikter kunden å innhente nødvendig samtykke fra vedkommende. Vi registrerer og bruker personopplysninger kun i den grad det er nødvendig for å utføre oppdraget og å administrere kundeforholdet.

Personopplysninger vil kun bli utlevert til andre når det er innenfor disse formål. Vi vil gjøre vårt beste for å holde registrerte personopplysninger korrekte og oppdaterte. Dersom vår kunde blir oppmerksom på at opplysninger vi har mottatt fra kunden er uriktige eller ufullstendige, ber vi om å bli gjort oppmerksom på dette. FT vil etterkomme det til enhver tid gjeldende regelverk for behandling av personopplysninger.

3.2 Konfidensialitet: Advokater har i henhold til lov taushetsplikt. Dette gjelder også ansatte og andre hjelpere. Samtlige medarbeidere i FT har i tillegg undertegnet skriftlig taushetserklæring og er autorisert for tilgang til opplysninger som behandles i forbindelse med FTs tjenester. Alle opplysninger vi mottar av klienter eller om klienter eller andre i forbindelse med vårt arbeid behandles fortrolig. Unntak fra advokatens taushetsplikt følger av lov, blant annet av hvitvaskingsloven.

Det vil være behov for å kommunisere en del av de opplysninger vår kunde gir oss til andre, for eksempel ved søknad om rettshjelpsdekning, bruk av sakkyndige og annen nødvendig kommunikasjon for å ivareta Deres interesser. Vi legger til grunn at vi har kundens tillatelse til å gi opplysninger som nevnt. Med mindre annet er avtalt eller forutsatt har FT rett til å opplyse om et eksisterende klientforhold for å forklare interessekonflikter eller som referanse til potensielle klienter.

Vi gjør oppmerksom på at vi i henhold til hvitvaskingsloven med tilhørende forskriftsverk vil kunne være pålagt å kreve identitetspapirer og nødvendige fullmakter fra vår kunde for å foreta identitetskontroll når nærmere angitte tjenester skal utføres. Vi kan videre i gitte situasjoner ha plikt til å foreta nærmere interne undersøkelser ved mistanke om bestemte straffbare handlinger, og i ytterste konsekvens ha plikt til å melde fra om forholdet til Økokrim. Slik meldeplikt vil kunne oppstå uten at vi har rett til å informere vår kunde om at Økokrim informeres.

3.3 Elektronisk kommunikasjon: Det vil være ønskelig å kunne kommunisere elektronisk. Imidlertid kan ikke den elektroniske overføringen garanteres å være sikker eller fri for virus eller feil. Slik informasjon kan være avbrutt, korrumpert, mistet, ødelagt, bli mottatt for sent eller være ufullstendig, eller på andre måter være negativt påvirket eller ikke sikker å bruke. Begge parter er enige om å bruke anerkjente viruskontroll verktøy.

FT informerer om at vi ikke benytter kryptering i vår elektroniske korrespondanse. Med mindre annet er fastsatt i oppdragsbekreftelsen, aksepterer partene risikoen og godkjenner elektronisk kommunikasjon for overføring av informasjon.

Med forbehold for det som dekkes av punkt 5, skal verken kunden eller FT ha noe ansvar for tap oppstått i forbindelse med elektronisk kommunikasjon av informasjon mellom oss.

4     DOKUMENTER:

4.1 Rettigheter til dokumenter: FT har opphavsrett og øvrige immaterielle rettigheter til alle dokumenter kunden mottar fra oss (enten på papir eller diskett eller på e-post) med mindre annet er skriftlig avtalt. Vår kunde kan kopiere slike dokumenter for kundens eget interne bruk, men har ikke adgang til å gi dokumentet eller kopi av dette til andre uten først å ha innhentet FTs skriftlige samtykke.

4.2 Rett til å bruke ideer: FT kan overfor andre kunder utvikle eller bruke ideer, konsepter og know-how som kommer frem i dokumenter utarbeidet for våre kunder (i hvilken som helst form) eller som er utviklet på annen måte under arbeidet med oppdraget.

4.3 Bruk av dokumenter: Når FT utsteder utkast til dokumenter (enten i papirkopi, på diskett eller via e-post), må disse ikke benyttes før de er godkjent av oss.

4.4 Arkivering og makulering av dokumenter: FT oppbevarer sakspapirer i sine arkiver (med unntak av de papirer kunden ønsker å få returnert). FT legger til grunn at vi har kundens tillatelse til å makulere sakspapirene 10 år etter at FT har sendt kunden sluttfaktura for oppdraget. Dokumenter kunden har overlatt til FT for oppbevaring i depot, vil ikke bli makulert. FT vil fakturere medgått tid for å finne frem arkiverte papirer eller dokumenter, dersom dette arbeidet overstiger én time. FT fakturerer den tid vi bruker på å lese dokumentene, skrive brev eller utføre annet arbeid som er nødvendig for å imøtekomme kundens instrukser.

5     ANSVAR

5.1 Ansvar for oppdragets utfall: Selv om vi har angitt vår oppfatning av hva oppdragets utfall kan bli, innebærer ikke det at vi har noe rettslig ansvar for at dette resultatet oppnås.

5.2 Ansvar for saksomkostninger: Ved prosedyre for domstolene risikerer man ved tap å bli pålagt å dekke motpartens omkostninger, utgifter til meddommere, samt gebyret til retten. Tilsvarende gjelder ved voldgift, der man også kan bli pålagt å dekke voldgiftsrettens salær og øvrige utgifter. Dette er kundens eget ansvar.

Dersom saken vinnes med saksomkostninger, men retten setter motpartens omkostningsansvar til et beløp lavere enn det salær vi beregner i samsvar med denne oppdragsbekreftelsen, er vår Kunde overfor oss uansett ansvarlig for det fulle beløp. Tilsvarende gjelder for småkravsprosesser hvor vårt salærkrav overstiger lovens maksimalsats (20 % av tvistesummen, maksimalt NOK 25.000,- eks mva) for hva som kan kreves dekket av motparten.

5.3 FTs ansvar: Det er bare de ansvarlige i henhold til FTs registrerte selskapsavtale, som har ansvar for forpliktelser, tap, utgifter og andre kostnader lidt eller pådratt vår kunde som et resultat av de leverte tjenestene. Dette ansvar fremgår av den registrerte selskapsavtalen. Øvrige ansatte kan ikke gjøres ansvarlige ut over det som følger av regler som ikke kan fravikes ved avtale.

5.4 Ansvarsbegrensning: Verken FT eller noen enkeltstående partner eller ansatt skal under noen omstendighet ha ansvar for indirekte økonomiske tap eller konsekvenstap, og eventuelt ansvar for direkte tap vil være begrenset til tre ganger størrelsen på vårt honorar eller maksimalt det beløp FTs ansvarsforsikring dekker. På forespørsel kan vår kunde gis innsyn i polisen så langt det er nødvendig for kunden for å fastslå FTs ansvar.

Vi er uten ansvar for rådgivning og dokumentasjon gitt eller utarbeidet av andre, herunder sakkyndige, konsulenter, revisorer mv.

5.5 Force majeure: FT er ikke ansvarlig for forsinkelser eller svikt i utføringen av FTs forpliktelser når slik forsinkelse eller svikt skyldes omstendigheter utenfor vår kontroll.

6      GENERELT

6.1 Ytterligere instruks: FT påtar seg gjerne andre rådgivningsoppdrag eller juridiske oppdrag for kunden i fremtiden. Vilkårene gjengitt i disse Generelle oppdragsvilkårene, sammen med våre timepriser til enhver tid, vil også gjelde for slik rådgivning så sant ikke annet blir skriftlig avtalt.

6.2 Gjeldende lovgivning og verneting: Norsk lov skal gjelde for bestemmelser i disse Generelle oppdragsvilkårene, samt oppdragsbekreftelser vår kunde mottar fra oss. Oslo tingrett vedtas som verneting.

7     AVSLUTNING AV KLIENTFORHOLD

Vi vil gjennomføre de oppgaver som er betrodd oss inntil saken kan betraktes som avsluttet, med mindre ett eller flere av følgende forhold inntrer:

– Vårt oppdrag tilbakekalles

– En eller flere fakturaer vedrørende vårt honorar og/eller utlegg blir vesentlig misligholdt

– Vår kunde blir undergitt insolvensbehandling eller på annen måte anses for å være insolvent

– Kundens interesser anses best ivaretatt ved at saken avsluttes fra vår side.

PRISER

FT har hovedsakelig næringsdrivende kunder, men vi påtar oss tidvis oppdrag for forbrukere og er derfor etter prisopplysningsforskriften pålagt å informere om våre priser. Normalt vil salæret beregnes utelukkende på en beregning av den tid som er medgått sammenholdt med en på forhånd oppgitt timesats, med utgangspunkt i en minstebelastning på 15 minutter ved hver arbeidsøkt i saken. Timesatsen vil kunne variere ut i fra hvem som utfører oppdraget, oppdragets art og vanskelighetsgrad, samt de verdier saken gjelder. For forbrukere ligger våre veiledende timepriser (innbefattet alle stillingskategorier hos oss; advokatfullmektiger, ansatt advokater, senioradvokater og partnere) i intervallet fra NOK 1800 (NOK 2125 inkl. mva.) til NOK 4000 (NOK 5000 inkl. mva.). For næringsdrivende er det pris etter nærmere avtale. I tillegg kommer eventuelle utlegg og standard omkostningstillegg i henhold til standardvilkårenes punkt 2.3. Sammen med våre standardvilkår vil dette danne rammen for utførelse av oppdraget. Før oppdraget igangsettes vil det normalt bli utarbeidet en oppdragsbekreftelse som angir oppdragets art, timepriser mv.

google maps
Dette nettstedet bruker informasjonskapsler (cookies) slik at vi kan yte deg bedre service. Informasjonskapslene blir hovedsakelig benyttet for trafikkmåling og optimalisering av tjenesten. Du kan også lese mer om vår bruk av informasjonskapsler.